Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku
VYBERTE SVOJU KRAJINU ALEBO REGIÓN
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

Podmienky používania

Prijatie podmienok

Prístupom na tieto webové stránky potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a prijali nasledujúce podmienky. V prípade, že nerozumiete niektorým podmienkam a nesúhlasíte s nimi, mali by ste okamžite opustiť tieto webové stránky. Spoločnosť Huawei Honor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať PODMIENKY POUŽITIA (PP). Pokiaľ ide o akékoľvek porušenie ustanovení PP, má spoločnosť Huawei Honor právo uplatniť právne a spravodlivé prostriedky nápravy.

Obmedzená licencia

Všetok obsah na týchto webových stránkach je chránený autorskými právami spoločnosti Huawei Honor, pokiaľ nie je uvedené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Huawei Honor alebo iných strán nesmie byť žiaden obsah na webových stránkach rozmnožovaný, distribuovaný, kopírovaný, prehrávaný, odkazovaný alebo prenášaný pomocou super odkazov, načítaný na iné servery „zrkadlovým spôsobom“, uložený v systéme vyhľadávania informácií, alebo akýmkoľvek spôsobom inak používaný na akékoľvek komerčné účely akoukoľvek osobou, pokiaľ nebude inak stiahnutý alebo rozmnožený na súkromné ​​a nekomerčné účely (za predpokladu, že takéto použitie nebude zahŕňať žiadnu revíziu obsahu a upozornenia o autorských právach a ostatné oznámenia o vlastníctve sa uchovávajú v rovnakej forme a spôsobom ako v origináli).

Ochranná známka

Všetky ochranné známky a logá zobrazené, uvedené alebo inak používané na týchto webových stránkach sú majetkom spoločnosti Huawei Honor alebo prípadne iných tretích strán. Nie je dovolené používať žiadnu z týchto ochranných známok, ani logá, žiadnym spôsobom bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Huawei Honor alebo prípadne takejto tretej strany.

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto webové stránky a ich obsah sa poskytujú len pre vaše pohodlie. Hoci sa spoločnosť Huawei Honor pokúsila poskytnúť presné informácie na týchto webových stránkach, nepreberá žiadnu povinnosť, ani zodpovednosť za zaistenie správnosti týchto informácií. Spoločnosť Huawei Honor môže kedykoľvek bez oznámenia zmeniť obsah dostupný na týchto webových stránkach alebo na uvedených výrobkoch.

VŠETKY INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, A TO BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ HUAWEI HONOR SA V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM VÝSLOVNE VZDÁVA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH ZÁRUK ALEBO VYJADRENÍ VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA ZÁKONOV.

Obmedzenie zodpovednosti

Ani spoločnosť Huawei Honor, ani žiadna z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, riaditeľov, sprostredkovateľov , zamestnancov alebo iných zástupcov, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, náhodné, následné, represívne trestné a/alebo exemplárne škody vrátane, ale bez obmedzenia na stratu ziskov alebo príjmov, stratu údajov a/alebo stratu podnikania v súvislosti s týmito webovými stránkami alebo s použitím alebo neschopnosťou používať tieto webové stránky alebo spoliehanie sa na obsah obsiahnutý v nich, a to aj vtedy, ak je Huawei Honor informovaná o možnosti takýchto škôd.

Dostupnosť výrobku

Dostupnosť výrobkov a služieb popísaných na týchto webových stránkach a opis takýchto výrobkov a služieb sa môže vo vašej krajine alebo oblasti líšiť. Obráťte sa na miestnych obchodných zástupcov alebo sprostredkovateľov spoločnosti Huawei Honor, pokiaľ ide o konkrétne informácie o výrobkoch a/alebo službách.

Odkazy na tretie strany

Aj keď odkazy na webové stránky tretích strán môžu byť na týchto webových stránkach uvádzané pre vaše pohodlie, spoločnosť Huawei Honor nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah týchto webových stránok. Pri používaní týchto webových stránok si možno budete musieť prečítať a súhlasiť s platnými pravidlami používania. Okrem toho odkaz na webovú stránku tretej strany neznamená, že spoločnosť Huawei Honor podporuje stránky alebo výrobky alebo služby, na ktoré odkazuje.

Prístup k miestam chráneným/zaisteným heslom

Iba oprávnení používatelia majú prístup k miestam týchto webových stránok, ktoré sú chránené/zaistené heslom. Neautorizovaní používatelia, ktorí sa pokúšajú o prístup do takýchto oblastí, môžu podliehať trestnému konaniu.

Platné právo a súdna právomoc

Tieto PP sa riadia, vysvetľujú a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Čínskej ľudovej republiky bez toho, aby sa uplatnili princípy kolíznych noriem. Akýkoľvek spor alebo rozdiel vyplývajúci z PP alebo z týchto webových stránok, ktorý nemožno vyriešiť priateľsky, sa predloží Čínskej medzinárodnej komisii pre hospodársku a obchodnú arbitráž (CIETAC) v súlade s jej platnými rozhodcovskými pravidlami pre arbitráž prostredníctvom troch (3) rozhodcov menovaných v súlade s uvedenými pravidlami. Miestom rozhodcovského konania je Peking, Čína. Všetky písomné podania, vyhlásenia a konania musia byť v čínskom jazyku. Rozhodcovské rozhodnutia sú konečné a záväzné pre príslušné strany.