TOP

Uslovi korišćenja

Prihvatanje uslova

Pristupanjem ovoj internet adresi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove pod kojima se ovaj vebsajt koristi. U slučaju da ne razumete ili niste saglasni sa nekim od uslova, odmah napustite ovu internet adresu. HUAWEI zadržava pravo da u bilo kom trenutku ažurira USLOVE KORIŠĆENJA, bez prethodne najave. Huawei će imati pravo da zatraži pravna i objektivna stredstva po osnovu bilo kakvog postupka kršenja odredbi navednih uslova korišćenja.

OGRANIČENA LICENCA

Cekokupan sadržaj na ovoj internet adresi je autorsko pravo kompanije Huawei, osim ako nije navedeno drugačije. Bez prethodnog pismenog odobrenja Huawei-a ili drugih lica, nijedan sadržaj sa ove internet stranice ne može se reprodukovati, distribuirati, fotokopirati, emitovati, linkovati ili prenositi superlinkovima, učitavati na druge servere "mirroring metodom", čuvati na sistemu za pretraživanje informacija ili koristiti na drugi način u bilo koje komercijalne svrhe od bilo kog lica i bilo kojim sredstvima, osim ako nije preuzet ili reprodukovan u privatne i nekomercijalne svrhe (s tim da ovakva upotreba ne podrazumeva revidiranje sadržaja, a obaveštenja o autorskim pravima i druga obaveštenja o vlasničkim pravima zadržavaju se u istoj formi i obliku kao u originalu

ZAŠTITNI ZNAK

Svi zaštitni znaci i logo koji su prikazani, pomenuti ili na drugi način korišćeni na ovoj internet adresi predstavljaju vlasništvo Huawei-a ili trećih lica, ukoliko su navedeni i ukoliko je to primenjivo. Nije dozvoljeno koristiti bilo koji od ovih zaštitnih znakova ili logoa na bilo koji način bez izričite prethodne pismene dozvole Huawei-a ili trećeg lica, prema primenjivom

ODRICANJE OD PRIHVATANJA ODGOVORNOSTI

Ova internet stranica i njen sadržaj postoje samo radi vašeg lakšeg snalaženja. Iako je Huawei pokušao da pruži tačne podatke na ovoj internet stranici, on ne preuzima bilo kakvu obavezu ili odgovornost u vezi sa tačnošću podataka. Huawei može da menja sadržaj koji je dostupan na ovoj internet stranici ili navedenim proizvodima u bilo kom trenutku, bez prethodne najave

SVI PODACI NAVEDENI NA OVOJ INTERNET STRANICI DATI SU U "ZATEČENOM" OBLIKU BEZ JEMSTAVA, GARANCIJA ILI IZJAVA BILO KOJE VRSTE. HUAWEI SE OVIM IZRIČITO ODRIČE, U PUNOJ MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, SVIH EKSPLICITNIH, IMPLICITNIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH JEMSTAVA, GARANCIJA ILI IZJAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNE GARANCIJE O MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU ILI NE KRŠENJE VLASNIČKIH PRAVA."

OGRANIČENA ODGOVORNOST

Ni Huawei niti njegova pridružena društva, zavisna društva, direktori, agenti, zaposleni ili drugi predstavnici neće biti odgovorni za neku neposrednu, posrednu, specijalnu, uzgrednu, posledičnu, kaznenu i/ili egzamplarnu štetu, uključujući bez ograničenja, gubitak profita ili prihoda, gubitak podataka i/ili gubitak poslovanja u vezi sa ovom internet stranicom ili korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ove internet stranice ili oslanjanjem na naveden sadržaj, čak i ako je Huawei obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta.

DOSTUPNOST PROIZVODA

Dostupnost proizvoda i usluga opisana na ovoj internet stranici i opisi ovih porizvoda i usluga mogu se razlikovati u okviru zemlje, između gradova. Molimo da se konsultujete sa lokalnim zastupnicima prodaje Huawei-a radi dobijanja informacija o specifičnim proizvodima i/ili uslugama.

LINKOVI KA TREĆIM LICIMA

Iako ova internet adresa može sadržati linkove koji vode ka internet stranicama trećih lica, Huawei nije odgovoran za bilo koji sadržaj ovih internet stranica. Prilikom korišćenja ovih internet stranica možda ćete morati da pregledate i saglasite se sa važećim pravilima korišćenja. Pored toga, link za internet stranice trećih lica ne znači da Huawei podržava sajt niti snosi odgovornost za proizvode ili usluge navedene na njima.

PRISTUP ZAŠTIĆENIM PODACIMA

" Samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupaju i koriste delove za koje je potrebna lozinka i/ili zaštićene delove ove internet stranice. Neovlašćeni korisnici koji pokušavaju da pristupe ovim delovima mogu postati predmet krivičnog gonjenja "

MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

" Uslovi korišćenja regulisani su i tumače se u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine, bez dejstva po načela sukoba zakona u vezi sa istima. Svaki spor ili neslaganje koji nastanu iz ili u vezi sa Uslovima ili ovom internet stranicom a koji se ne mogu rešiti sporazumno predaće se Kineskoj komisiji za međunarodnu ekonomsku i trgovinsku arbitražu (CIETAC) u skladu sa tada važećim pravilima arbitraže od strane tri (3) arbitra imenovanih prema navedenim pravilima. Mesto arbitraže je Peking, Kina. Sva podnošenja dokumentacije, izjave i postupci biće na kineskom jeziku. Arbitražne odluke biće pravosnažne i obavezujuće za predmetne strane "