HONOR SALE PROMOTION GENERAL CONDITIONSINTRODUCTION


The “HONOR SALE PROMOTION” (the “Promotion”) is organized by Huawei Technologies (Nederland) BV (the “Organizer”) with registered office at Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands. All participants in the Promotion ("Entrant (s)") are deemed to have agreed to the following terms and conditions (the "Terms and Conditions").APPLICATION


2.1 Any adult natural person living in the Netherlands can participate in the Promotion during the period of validity of the Promotion according to the mechanisms described in these General Terms and Conditions. Participants who do not live in the Netherlands are automatically disqualified.

2.2 Directors, officers and employees of the Organizer and their immediate family members, their respective parent companies, affiliates or subsidiaries, agents and representatives are not eligible to participate in the Promotion or win a prize.PARTICIPATION METHOD


A. This Promotion consists of the following events:

3.1 Subscribe to Win: A 99% discount voucher from HONOR 20 PRO

3.2 Free shipping voucher from HONOR Band 53.1 Subscribe to win: a 99% discount voucher from HONOR 20 PRO


(i) This "Subscribe to Win: 99% HONOR 20 PRO Discount Voucher " event runs from March 30-31, 2020.

(ii) All subscribers will receive the voucher by email after signing up. The coupons are valid until April 7, 2020.

(iii) The 99% discount voucher can be used on HONOR 20 PRO, at hihonor.com, while supplies last.


3.3 Free shipping voucher from HONOR Band 5


i) This event "Free voucher for HONOR Band 5" runs from March 31 to March 31, 2020.

(ii) The vouchers can only be used for HONOR Band 5 at www. hihonor.com, until stock lasts.


B. Rules for the use of coupons.

(i) Only one (1) coupon can be used in a single transaction (ie for the entire shopping cart that includes that transaction).

(ii) Coupons cannot be transferred or exchanged for cash. (iii) Coupons are given on a first-come, first-served basis, while supplies last.

(iv) Coupons zijn alleen geldig voor eenmalig gebruik tijdens de geldigheidsperiode van de coupons die in de relevante sectie hierboven wordt vermeld.

(v) Coupons die door de Deelnemer zijn gewonnen, worden rechtstreeks bijgeschreven op het HiHonor Online Official Store-account van de Deelnemer, tenzij anders aangegeven.

(vi) Coupons zijn alleen van toepassing op aankopen die zijn gedaan in de officiële HiHonor Online Store.


C. Regels voor het gebruik van echte prijzen en gratis geschenken

(i) Winnaars moeten deze e-mail beantwoorden binnen 5 kalenderdagen nadat zij de e-mail met de aankondiging van de winnaar hebben ontvangen, met hun bezorgadresgegevens zonder de onderwerpregel te wijzigen.

(ii) Als de e-mail niet binnen 5 kalenderdagen met bezorgadresgegevens wordt beantwoord, kan de beslissing worden geannuleerd en kan de prijs worden toegekend aan de eerstvolgende in aanmerking komende Deelnemer.

(iii) Prijzen en gratis geschenken zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere items en zijn niet overdraagbaar.

(iv) Prijzen en gratis geschenken vallen niet onder de fabrieksgarantie. We behouden ons het recht voor om het geschenk te wijzigen als het product niet beschikbaar is.


4. ALGEMEEN:


Alle producten, coupons en gratis geschenken die via deze Promotie beschikbaar zijn, kunnen een beperkte voorraad hebben en worden aangeboden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen en gratis geschenken te vervangen door een andere prijs of geschenk met dezelfde waarde en kenmerken, als wegens onvoorziene omstandigheden de prijs of geschenk niet beschikbaar zou zijn tijdens de Promotieperiode. De Deelnemer stemt ermee in en verleent de Organisator toestemming voor het gebruik van alle persoonlijke gegevens zoals verstrekt door de Deelnemer met het oog op deelname aan deze Promotie in overeenstemming met de wetten en voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt en gebruikt door de Organisator voor wettige doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze Promotie, inclusief maar niet beperkt tot promotionele evenementen, advertenties, marketing en eventuele administratieve zaken om het beheer en de organisatie van deze Promotie te vergemakkelijken. Door de persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de Deelnemer aan dat hij het privacybeleid van de organisator heeft gelezen en begrepen zoals vermeld op https://www.hihonor.com/nl/cmsContent?key=web_cms_privacy. De Deelnemer stemt ermee in dat de Organisator en / of zijn agent en / of zijn externe dienstverleners contact met hen kunnen opnemen via telefoon, e-mail of een andere methode in verband met deze Promotie. In het geval dat prijzen worden toegekend aan een Deelnemer die een valse identiteit of informatie heeft verstrekt, heeft de Organisator het recht de deelname van de Deelnemer aan de genoemde prijzen in te trekken. Door deel te nemen aan de Promotie, gaan de Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en aanvaarden zij dat de beslissingen van de Organisator definitief en bindend zijn. Er wordt geen correspondentie of beroep behandeld. Organisator behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke en ultieme interpretatie van deze Promotie te geven. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late inzendingen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, netwerkstoringen. Organisator is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die direct of indirect is geleden door een partij, inclusief de Deelnemer, in verband met of voortvloeiend uit handelingen of weglatingen of op enige wijze gerelateerd aan deze Promotie. De Deelnemer stemt ermee in de Organisator te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen of rechtsvorderingen) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer in de Promotie. De Deelnemer stemt er verder mee in om elke derde partij die verbonden is met deze Promotie, inclusief Facebook, te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen) voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer aan de Promotie. Door deel te nemen aan deze Promotie, stemt de Deelnemer ermee in de Organisator en haar groepsmaatschappijen, hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, rechtsopvolgers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief eventuele juridische kosten), geleden of opgelopen door de Organisator als gevolg van of op enige wijze voortvloeiend uit deze Promotie. Als van Deelnemers wordt ontdekt dat ze ongepaste middelen gebruiken om aan deze Promotie deel te nemen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de geschiktheid te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief zonder aarzeling, het starten van gerechtelijke procedures onder de volledige omvang van de toepasselijke wetgeving. Op deze Promotie en de hierin vermelde algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.