TOP

GEBRUIKSVOORWAARDEN

AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deze website te bezoeken erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Indien u een van deze algemene voorwaarden niet begrijpt of er niet mee instemt, dient u deze website onmiddellijk te verlaten. HUAWEI behoudt zich het recht voor om de GEBRUIKSVOORWAARDEN (TERMS OF USE - TOU) te allen tijde te updaten zonder dat de onderneming u daarvan op de hoogte hoeft te brengen. Bij inbreuk op de bepalingen van de TOU behoudt HUAWEI zich het recht voor om alle wettelijke en redelijke middelen toe te passen.

BEPERKTE LICENTIE

Alle content op deze website wordt beschermd door het auteursrecht van HUAWEI, tenzij dit anders wordt vermeld. Content op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door HUAWEI of andere partijen niet worden gereproduceerd, verdeeld, gefotokopieerd, afgespeeld, met een link verbonden of met een superlink verstuurd, met de 'mirror method' in andere servers geladen, in een informatieopslagsysteem opgeslagen of op enige andere wijze gebruikt voor commerciële doeleinden door eender welke persoon of op eender welke wijze, tenzij de content wordt gedownload of gereproduceerd voor private en niet-commerciële doeleinden (op voorwaarde evenwel dat de content niet wordt gewijzigd en dat de meldingen in verband met het auteursrecht en andere merkeigen meldingen in dezelfde vorm en op dezelfde manier als in het origineel behouden blijven).

HANDELSMERK

Alle handelsmerken en logo's die op deze website worden weergegeven, vermeld of op een andere wijze gebruikt, zijn eigendom van HUAWEI of derden in voorkomend geval. U mag deze handelsmerken of logo's op geen enkele manier gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUAWEI of derden in voorkomend geval.

DISCLAIMER

Deze website en de content ervan worden alleen voor uw gemak beschikbaar gesteld. Hoewel HUAWEI probeert om op deze website accurate informatie te verschaffen, kan het niet verplicht of aansprakelijk worden gesteld voor de accuraatheid van de informatie. HUAWEI heeft het recht om de content die op deze website beschikbaar is of de producten die hier worden vermeld, te allen tijde zonder voorafgaand bericht te wijzigen

ALLE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT, WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN DE FEITELIJKE TOESTAND EN HOUDT GEEN WAARBORGEN, GARANTIES OF BEWERINGEN IN. HUAWEI NEEMT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE, GEÏMPLICEERDE, WETTELIJKE OF ANDERE WAARBORGEN, GARANTIES OF BEWERINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF NIET-NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HUAWEI noch zijn filialen, dochterondernemingen, directeurs, agenten, werknemers of andere vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor alle rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, incidentele, gevolg-, punitieve en/of voorbeeldschade inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of inkomsten, verlies van gegevens en/of verlies van klanten met betrekking tot deze website of het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken of het vertrouwen op de inhoud ervan, zelfs als HUAWEI op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid van zulke schade.

PRODUCTBESCHIKBAARHEID

De verkrijgbaarheid van de producten en de diensten die in deze website worden beschreven en de beschrijvingen van deze producten en diensten, kunnen van land tot land of van zone tot zone verschillen. Pleeg overleg met de plaatselijke handelsvertegenwoordigers of agenten van HUAWEI voor specifieke informatie over producten en/of diensten.

LINKS NAAR DERDEN

Hoewel het mogelijk is dat deze website voor uw gemak links naar externe websites bevat, kan HUAWEI niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van deze websites. Het is mogelijk dat u voor het gebruik van dergelijke websites de gebruiksregels die daarvoor gelden, moet bekijken en dat u zich ermee akkoord moet verklaren. Bovendien impliceert een link naar een externe website niet dat HUAWEI de site of de producten of de diensten die erin worden vermeld, goedkeurt.

TOEGANG TOT VEILIGE/MET EEN WACHTWOORD BEVEILIGDE ZONES

Deze TOU worden bepaald, begrepen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China zonder effecten op principes van wettelijke conflicten die hierin worden vermeld. Ieder geschil of meningsverschil dat voortvloeit uit of dat verband houdt met de TOU of deze website, die niet minnelijk kunnen worden geschikt, wordt voorgelegd aan de China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in overeenstemming met de arbitrageregels die op dat moment van kracht zijn voor de arbitrage door drie (3) bemiddelaars die in overeenstemming met deze regels worden aangeduid. De arbitrage vindt in Peking (China) plaats. Alle ingediende documenten, voorstellingen en procedures worden in de Chinese taal gevoerd. De beslissingen van het arbitrageproces zijn definitief en bindend voor de betrokken partijen.