Select your country or region: Stay on current site Select another site

TOP

کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
پرسش‌های مربوط به حریم خصوصی

اینجا در «درگاه پرسش مربوط به حریم خصوصی Huawei»، می‌توانید حقوق خود را در زمینه حریم خصوصی مطالبه کنید و در خصوص پرسش‌های مربوط به پردازش داده‌های شخصی خود، با نهادهای Huawei و مسئول محافظت از داده‌های Huawei تماس بگیرید. لطفاً با انتخاب کشور/منطقه خود و محصول یا سرویس مورد درخواست خود شروع کنید.

ما داده‌های شما را در پایگاه‌های داده واقع در آلمان بازیابی خواهیم کرد.

ما داده‌های شما را حداکثر تا شش (6) سال پس از آخرین تعامل، پردازش و حفظ خواهیم کرد.

اگر درخواست شما مربوط به حریم خصوصی نیست، مانند موارد نقص محصول یا پیشنهاد بهبود یا اینکه پرسش‌ها یا دغدغه‌هایی دارید که به داده‌های شخصی شما مرتبط نیست، لطفاً برای دریافت راهنمایی با تلفن مستقیم خدمات Huawei تماس بگیرید. روی اینجا کلیک کنید تا شماره تلفن مستقیم برای هر کشور/منطقه را پیدا کنید.