TOP

Podmínky použití

Přijetí podmínek

Vstupem na tuto webovou stránku berete na vědomí, že jste si přečetli tyto podmínky, porozuměli jim a že s nimi souhlasíte. V případě, že některým ustanovením nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, měli byste tuto webovou stránku okamžitě opustit. Společnost Huawei si vyhrazuje právo PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ (PU) kdykoli bez upozornění aktualizovat. S ohledem na jakékoli porušení ustanovení PU má společnost Huawei právo usilovat o spravedlivou náhradu právní cestou.

Omezená licence

Na veškerý obsah této webové stránky se vztahuje autorské právo společnosti Huawei, není-li uvedeno jinak. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei nebo jiných stran nesmí být žádný obsah této webové stránky reprodukován, fotokopírován, přehráván, nesmí se na něj odkazovat nebo jej přenášet pomocí odkazů "super-links", nesmí se nahrávat na servery metodou zrcadla, ukládat se v informačních systémech, ani se nesmí jinak používat pro žádný komerční účel žádnou osobou ani žádným jiným způsobem. Výjimkou je stažení nebo reprodukce pro soukromé a nekomerční účely (ovšem za předpokladu, že nedojde k žádné změně obsahu a že upozornění na autorská práva (copyright) nebo jiná označení vlastnictví zůstanou uvedené ve stejné podobě a stejným způsobem jako v originálu).

Ochranné známky

Všechny ochranné známky a loga, zobrazené, zmíněné nebo jinak použité na této webové stránce jsou majetkem společnosti Huawei nebo případně třetích stran, jak je uvedeno. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Huawei nebo třetí strany není možné tyto ochranné známky ani loga žádným způsobem používat.

Vzdání se odpovědnosti

Tato webová stránka a její obsah se poskytují pouze pro váš komfort. I když se společnost Huawei snažila na této stránce poskytnout maximálně přesné informace, nepřebírá žádnou povinnost nebo odpovědnost za přesnost těchto informací. Společnost Huawei může kdykoli a bez předchozího oznámení změnit obsah dostupný na této webové stránce nebo výrobky na ní zmíněné.

VEŠKERÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ NA TÉTO STRÁNCE SE POSKYTUJÍ NA ZÁKLADĚ SOUČASNÉHO STAVU A BEZ JAKÝCHKOLI GARANCÍ, ZÁRUK NEBO STÍŽNOSTÍ. V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST HUAWEI TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÍCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH GARANCÍ, ZÁRUK ČI PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK VHODNOSTI PRO PRODEJ, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Omezení odpovědnosti

Společnost Huawei ani její přidružené společnosti, dceřinné společnosti, vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci nebo jiní zástupcI neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, odvetné nebo exemplární škody, mimo jiné neodpovídají za ušlý zisk či tržby, ztrátu údajů, ztrátu obchodních možností, a to ve spojení s touto webovou stránkou, jejím používáním, nemožností používat tuto stránku nebo spoléháním se na obsah na ní obsažený; toto omezení odpovědnosti platí i v případě, že společnost Huawei byla o možnosti takových škod uvědoměna.

Dostupnost výrobků

Dostupnost výrobků a služeb popsaných na této webové stránce a popisy těchto výrobků a služeb se mohou v různých zemích či oblastech lišit. Informace o konkrétních výrobcích či službách si vyžádejte u místního obchodního zástupce společnosti Huawei.

Odkazy na třetí strany

Ačkoli na této webové stránce se pro vaše pohodlí mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran, společnost Huawei neodpovídá za žádný obsah těchto stránek. Při užívání těchto webových stránek se může stát, že si budete muset přečíst platná pravidla pro používání těchto stránek a souhlasit s nimi. Odkaz na webovou stránku třetích stran navíc neznamená, že společnost Huawei propaguje stránku nebo výrobky či služby na ní zmíněné.

Přístup do heslem chráněných/zabezpečených oblastí

Na heslem chráněné nebo zabezpečené oblasti této webové stránky mají přístup pouze oprávnění uživatelé. Neoprávnění uživatelé mohou být při pokusu vstoupit do těchto oblastí vystaveni trestnímu stíhání.

Platné právo a soudní pravomoc

Tyto PU se řídí právními předpisy Čínské lidové republiky a vykládají se v souladu s nimi; zásady pro kolizi s těmito právními předpisy neplatí. Případné spory nebo rozpory vyplývající z těchto PU nebo s nimi související, které nelze urovnat smírně, se předloží Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní rozhodčí komisi (CIETAC) v souladu s tehdy platnými rozhodčími pravidly k rozhodčímu řízení, které provedou (3) rozhodci ustanovení v souladu s uvedenými pravidly. Místem rozhodčího řízení je Peking, Čína. Všechny předložené doklady, podání a řízení jsou v čínském jazyce. Rozhodnutí v rozhodčím řízení je konečné a pro dotčené strany závazné.