TOP

ČESKÁ REPUBLIKA

Informace k záruce Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Pokud byly dodrženy všechny záruční podmínky a výrobek byl prodán koncovému kupujícímu (spotřebiteli) na území České republiky v době 3 měsíců od dodání výrobku prodávajícímu společností Huawei Technologies (Czech) s.r.o. (dále jen "Huawei"), přebírá společnost Huawei záruku 24 měsíců dle ustanovení Občanského zákoníku. Na vybrané výrobky společnost Huawei poskytuje záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců; za vybrané výrobky se považují pouze ty výrobky, u nichž je výslovně uvedeno, že se na ně poskytuje záruka s prodlouženou záruční dobou. Společnost Huawei přebírá záruku v rozsahu, v jakém byla poskytnuta prodávajícím, avšak nikoli v rozsahu přesahujícím rozsah záruky stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, ledaže tak výslovně vyplývá z těchto záručních podmínek. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít.

Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizované servisní organizace (dále jen "autorizovaný servis"). U autorizovaného servisu se reklamace uplatňuje předložením dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Autorizované servisy jsou uvedeny na platném seznamu vydaném společností Huawei, který najdete na uvedené internetové adrese, zákaznické lince nebo u prodávajícího. Autorizované servisy jsou subjekty určenými k provedení záruční opravy.

Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek.

Je-li rozpor s kupní smlouvou způsoben informací, která nebyla poskytnuta společností Huawei, nepřebírá společnost Huawei záruční povinnosti vyplývající z takového rozporu s kupní smlouvou.

Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí), záruční list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být uplatněný reklamační nárok uznán společností Huawei, se považuje:

Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, nepřiměřeným zacházením, pádem, čištění nevhodnými prostředky apod.).

Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Pokud je smazáno nebo odstraněno sériové číslo.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán s doporučenými, čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii. Neneseme odpovědnost za případné vady výrobku vzniklé vlivem použitých medií, stejně jako medií, jejichž vlastnosti neodpovídají standardům přijatým v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací než tyto standardy připouští.

Je používán s dodaným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.

Za rozpor s kupní smlouvou není společností Huawei považováno:

Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení sluchátek a dalšího příslušenství po obvyklé době životnosti 3 měsíců atd.).

Kontaktujte nás

Linka zákaznického servisu

  • Linka zákaznického servisu

Autorizovaný servis

Kontaktujte nás