TOP

Условия за ползване

Приемане на условията

С достъпа до този уебсайт потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели следните условия. В случай че не разбирате или не сте съгласни с някои от тези условия, молим незабавно да излезете от този уебсайт. HUAWEI си запазва правото да актуализира ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ (ПЗП) по всяко време без предизвестие. HUAWEI си запазва правото да търси правни и справедливи средства за защита от всеки вид поведение, което нарушавана условията на ПЗП.

Ограничен лиценз

Цялото съдържание на този уебсайт принадлежи по авторско право на HUAWEI, освен ако не е посочено друго. Ако няма предварително писмено съгласие от страна на HUAWEI или на други страни, всеки елемент от съдържанието на този уебсайт няма право да се възпроизвежда, разпространява, фотокопира, излъчва, свързва или предава със супер-линкове, да се зарежда на други сървъри с т.нар. "огледален метод", да се съхнаняра в системи за извличане на информация, или да бъде използван по друг начин за каквито и да било търговски цели, от което и да е лице, по какъвто и да е начин, освен ако информацията не е изтеглена или възпроизведена по друг начин за лични и нетърговски цели (при условие обаче, че подобна употреба не включва преправяне на съдържанието и уведомленията за авторски права, както и други нотификации за собственост, които трябва да останат в същата форма и по същия начин, както при оригинала).

Търговска марка

Всички търговски марки и лога, показани, упоменати или използвани по друг начин в този уебсайт, са собственост на HUAWEI или трети упоменати страни. Нямате право да използвате никоя от тези търговски марки или лога по никакъв начин без изрично предварително писмено разрешение на HUAWEI или на трета страна.

Опровержение

Този уебсайт и неговото съдържание са създадени единствено за ваше удобство. Въпреки че HUAWEI се стреми да предоставя точна информация на този уебсайт, компанията няма задължения и не поема отговорност по отношение на точността на тази информация. HUAWEI може да променя съдържанието на този уебсайт или упоменатите в него продукти по всяко време без предизвестие.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИНЦИПА "ТАКАВА КАКВАТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО. В ТОЗИ СМИСЪМ HUAWEI ИЗРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА, ПО ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЕНИ НАЧИНИ ОТ ЗАКОНА НАЧИНИ, ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ.

Ограничена отговорност

Нито HUAWEI, нито които и да било от дъщерните й дружества, филиали, директори, сътрудници, служители или други представители, носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, последващи, наказателни и/или специфични вреди, включително и без ограничения - загуба на печалба или приходи, загуба на данни и/или загуба на бизнес във връзка с употребата на този уебсайт или използването или невъзможността за използване на този уебсайт или неговото съдържание, дори ако HUAWEI е уведомен за възможността за такива щети.

Наличност на продукта

Наличието на продуктите и услугите, описани в този уебсайт, както и описанията на тези продукти и услуги, може да варират в зависимост от държавата или областта, в която се намирате. За повече информация се консултирайте с търговските представители на място или с представители на HUAWEI за конкретни продукти и/или информация за услугите, които Ви интересуват.

Връзки към трети страни

Въпреки че в този уебсайт, за Ваше удобство, може да се съдържат линкове към уебсайтове на трети страни, HUAWEI не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове. Може да се наложи да прочетете и приемете правилата за ползване, когато използвате такива уебсайтове. Връзката към уебсайт на трети страни не означава, че HUAWEI одобрява сайта или продуктите и услугите, посочени в него.

Достъп до страници изискващи парола

Само оторизирани потребители могат да имат достъп до и да използват страници, защитени с парола или друг вид защител код. Неоторизирани потребители, които се опитват да получат достъп до такива страници, могат да бъдат обект на наказателно преследване.

Приложимо законодателство и нормативна уредба

Настоящите ПЗП се ръководят, тълкуват и интерпретират в съответствие със законите на Китайската народна република, без да се прилагат принципите на конфликт на закони с тях. Всеки спор или разлика, произтичащи от или отнасящи се до ПЗП или този уебсайт, които не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, се представят на Международната комисия за икономически и търговски арбитраж (CIETAC) в Китай в съответствие с нейните правила за арбитраж от трима арбитри, назначени в съответствие с посочените правила. Място за арбитража е Пекин, Китай. Всички документи, доклади и процедури са на китайски език. Решенията на арбитража са окончателни и задължителни за съответните страни.